Adatkezelési tájékoztató

A Örmény Családnevek (mint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület projektje) mint adatkezelő tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát. Az oldal felületén megjelenített leírások nyilvánosan megtekinthetők.  A családnevekkel kapcsolatos képi vagy szöveges információkat beküldő hozzájárul, hogy azok nyilvánosan megjelenjenek az oldalon. Fotó beküldésével a beküldő kijelenti, hogy a fotó nyilvánossá tételéhez joga van, az más személyiségi vagy tulajdonjogát nem sérti. Amennyiben a későbbiekben a beküldő írásban kéri (magyarormeny@t-online.hu), a fotót azonnal eltávolítjuk az oldalról.

Az Örmény Arcok a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a természetes személy hozzájárulása, valamint – az adatkezelés korlátozása esetén – a 2016/679 (EU) rendelet 6. cikk (1) a) b) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A honlap üzemeltetője kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a neki megadott adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk át, más célból nem használjuk fel.